PATTERNS OF SCIENCE


The view from everywhere (Patterns of Science) es refereix a un programa creat per la UNESCO poc després de la Segona Guerra Mundial. El propòsit del programa era evitar una tercera guerra apocalíptica promovent un enteniment intercultural. En el moment molts van pensar que la causa fonamental del conflicte internacional va ser el fracàs de la humanitat per adonar-se'n dels ideals d'una comunitat mundial i que tots estem basats en valors comuns.

Utilitzant imatges de catàleg vintage, cada peça d'aquesta sèrie explora la relació entre els estampats que hi ha en la moda i els que es troben en la genètica humana. Mentre que un estampat de roba està dissenyat per fer a l'usuari parèixer i sentir-se diferent, quan s'exposa a través de la pell d'una model passa a representar el marc biològic i emocional que tots compartim. Així, reconeixent aquestes similituds es fomenta l'empatia, la compassió i l'enteniment.

Uhhhh, de les descobertes més interessants que he fet últimament.

The view from everywhere (Patterns of Science)  relates to a program created by the UNESCO shortly after World War II. The program's purpose was to prevent an apocalyptic third word war by promoting intercultural understanding. At the time many thought the fundamental cause of international conflict was humanity's failure to realize the ideals of a world community and that we are all grounded in common values.


Using vintage catalog imagery, each piece in this series explores the realtionship between the patterns that exist in fashion and the patterns that are found in human genetics. While a clothing pattern is designed to make the wearer look and feel different, when it is expanded over a model's exposed skin it instead represents the biological and emotional framework that we all share. Acknowledging these similarities encourages empathy, compasion and understanding. 

Uhhhh, one of the most interesting discoveries I've made lately.

Popular Posts